Regulamin sprzedaży - Pracownia Teatralna

Regulamin sprzedaży

Warunki uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Fundacje Pracownia Teatralna

Fundacja Pracownia Teatralna (Pracownia), ul. Malinowa 2, Grabówka, 15-523 Białystok, NIP 9662147652, prowadzi szkołę teatralną w Białymstoku pod adresem ul. Mickiewicza 71A 15-204 Białystok. Niniejsze postanowienia określają warunki nauki i uczestnictwa w warsztatach grupowych i indywidualnych organizowanych przez Pracownię.

1. Zajęcia grupowe

1. Szkoła zapewnia uczestnikowi warsztatów następujące warunki nauki:

 • nauczanie oparte jest na opracowanym systemie nauczania, z wyraźnie określonymi celami nauki;
 • metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości słuchaczy;
 • każdy stopień nauki kończy się pokazem finałowym;
 • grupy dobierane są na podstawie kryterium wiekowego; warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza w szkole lub online;
 • instruktorzy posiadają odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie zawodowe;
 • liczba osób w grupie nie przekracza liczby podanej w informacji o warsztatach;
 • ilość godzin określona w materiałach informacyjnych o warsztatach jest zagwarantowana (szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin warsztatów, jeśli liczba słuchaczy w grupie zmniejszy się w trakcie trwania kursu i będzie mniejsza niż 6);
 • zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły lub w formie zdalnej (tzw. online).

2. Zajęcia indywidualne (1:1)

 1. W przypadku konieczności odwołania przez uczestnika zajęć, uczestnik zobowiązany jest powiadomić bezpośrednio prowadzącego zajęcia najpóźniej w przeddzień planowanych zajęć do godziny 18:00.
 2. W przypadku nie dotrzymania przez uczestnika zobowiązania określonego w pkt 1, przyjmuje się, że zajęcia mimo ich faktycznego nie odbycia się, zostały przeprowadzone.
 3. Pracownia gwarantuje możliwość odrobienia zajęć odwołanych zgodnie z postanowieniem pkt 1, w innym obustronnie uzgodniony terminie.
 4. Możliwość o której mowa w pkt 3 przysługuje uczestnikowi  raz w miesiącu.
 5. W przypadku nie odbycia zajęć z winy Pracowni, Pracownia gwarantuje odrobienie odwołanych przez siebie zajęć w innym obustronnie uzgodnionym terminie. Jeżeli z jakichkolwiek powodów odrobienie tych zajęć nie będzie możliwe, wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy zostanie pomniejszone o ich wartość.

3. Do czego zobowiązuje się uczestników warsztatów 

Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

 • obecność i punktualność na zajęciach jest obowiązkowa, chyba, że uniemożliwiają je ważne powody lub przypadki losowe;
 • uczestnicy, którzy nie dokonali w wymaganych terminach opłat za naukę tracą prawo uczestnictwa w nieopłaconych zajęciach;
 • uczestnicy, których zachowanie na zajęciach pozostaje w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i normami dyscypliny nauki, utracą prawo do kontynuowania nauki i nie będą mieli prawa do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony szkoły i zwrotu wniesionych opłat;
 • w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością szkoły, uczestnicy odpowiedzialni za ich spowodowanie (lub ich rodzice lub prawni opiekunowie) są zobowiązani do pełnego pokrycia spowodowanych strat,
 • uczestnicy zajęć nie mogę publikować ani udostępniać materiałów dydaktycznych otrzymywanych w trakcie zajęć.

4. Płatności

Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do wnoszenia opłat za warsztaty zgodnie z wybraną formą płatności i w terminach określonych wcenniku dla wybranej przez niego grupy.

5. Rezygnacja i zwrot opłat

 1. Rezygnacja z warsztatów może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.
 2. Szkoła zwróci uczestnikowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.
 3. Rezygnacja następuje z zachowaniem pełnego jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 4. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone, a nieodbyte – pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy szkoły.

6. Reklamacje

 1. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w Umowie na Kurs lub na stronie internetowej www.pracowniateatralna.pl.  Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Pracownię Teatralną.
 3. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Ochrona danych osobowych

Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Fundacji Pracownia Teatralna z siedzibą w Grabówce, ul. Malinowa 2, 15-523 Białystok, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Umowa cywilnoprawna

Po zapoznaniu się z niniejszymi Warunkami i ich akceptacji, przez uczestnika  (lub jego rodzica lub prawnego opiekuna) zostaje zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Pracownią, a uczestnikiem warsztatów, regulująca ich wzajemnie zobowiązania. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.