Polityka prywatności - Pracownia Teatralna
Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pracownia Teatralna,
  2. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres trwania i rozliczenia Umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji przez Fundacji Pracownia Teatralna, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami,
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.